Algemene Voorwaarden

1: Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle evenementen, reizen, uitstappen en trainingen of andere producten georganiseerd door Antwerp Colors voor elke individuele deelnemers.

 

1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het deelnemen aan evenementen, reizen, uitstappen en trainingen of andere producten komt tot stand door het inschrijven via de website antwerpcolors.com via mail, of het aanmeldingsformulier al dan niet schriftelijk. 

2: Inschrijvingen

2.1 Alle evenementen, reizen, uitstappen en trainingen of andere producten worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

 

2.2 Na inschrijving ontvangt u een (elektronische of papieren) ontvangstbevestiging via e-mail of geprint die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.

 

2.3 Per evenement, reis, uitstap en training of andere producten zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Dat aantal is altijd vast bepaald per event en zal worden beschreven in de informatie. Zodra een evenement, reis, uitstap of training vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk een plek te boeken.

 

2.4 Als een evenement, reis, uitstap of training of andere producten vol zit, kunt u ons mailen op info@antwerpcolors.com om u op te geven voor de reservelijst. Zet in het onderwerp van uw e-mail ‘reservelijst [desbetreffende event of cursus]’. Vermeld daarbij uw volledige naam en telefoonnummer. Mocht er een plek zijn vrijgekomen, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

 

2.5 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden. 

3. Betaling 

3.1 Volg even de informatie over de betaalmodaliteiten per individueel product. 

4. Aansprakelijkheid, toerekening, overmacht en aansprakelijkheidsuitsluitingen 

4.1 Letsel en schade Aansprakelijkheid voor letsel en schade opgelopen tijdens de evenementen, reizen, uitstappen en trainingen of andere producten wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

4.2 Gedragingen derden Antwerp Colors is niet verantwoordelijk voor gedragingen van mededeelnemers, personeel van accommodaties, gidsen of anderszins ingehuurde krachten en sluit aansprakelijkheid voor deze gedragingen bij voorbaat uit.

 

4.3 Toerekening & overmacht De deelnemer heeft in geen geval recht op schadevergoeding voor schade die de deelnemer oploopt als gevolg van non-conform gedrag:

– de deelnemer;

– derden die niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen;

– onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

 

4.4 Aansprakelijkheidsuitsluiting krachtens verdrag of EU-verordening Indien er discussie is over een schadegeval dan volgen wij de EU-verordeningen.

 

4.5 Verzekerde schade Antwerp Colors wijst haar deelnemers op de noodzaak voor het afsluiten van een reis- en annuleringsverzekering en een eigen B.A. verzekering. De verantwoordelijkheid voor het afsluiten van deze verzekeringen ligt bij de deelnemer zelf. Antwerp Colors is niet aansprakelijk voor schade van de deelnemer die is gedekt door verzekeringen, zoals zorg-, reis- of annuleringsverzekeringen.

 

4.6 Verjaring Indien er een schadegeval is dan moet dat binnen 3 maanden na de feiten gemeld worden. Daarna kan er geen verhaal meer gemaakt worden. 

5. Afmelden door de deelnemer 

5.1 Afmelden dient via e-mail verstuurd te worden naar info@antwerpcolors.com en dient bevestigd te worden door de organisatie Antwerp Colors vzw.

 

5.2 Afmelding voor de inschrijving van een product: Kijk naar de voorwaarden per product. 

6. Indeplaatsstelling 

6.1 Voorwaarden en kennisgeving Een deelnemer kan de evenementen, reizen, uitstappen en trainingen of andere producten overdragen aan een ander persoon die voldoet aan alle aan het product verbonden voorwaarden. De deelnemer verzoekt Antwerp Colors per e-mail naar info@antwerpcolors.com, uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de reis, althans met inachtneming van een redelijke termijn waarbinnen de nodige handelingen kunnen worden verricht, om de persoon in de plaats te stellen. Overdracht is slechts mogelijk voor zover de voorwaarden Antwerp Colors dit toelaten. Antwerp Colors dient die overdracht specifiek per e-mail goed te keuren.

 

6.2 Hoofdelijke aansprakelijkheid De deelnemer en degene die de reis overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen, toeslagen en andere kosten die voortvloeien uit de indeplaatsstelling, waaronder wijzigingskosten. 

7. Annulering/ verplaatsing door Antwerp Colors 

7.1 Antwerp Colors is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers het aangeboden evenementen, reizen, uitstappen en trainingen of andere producten te annuleren. Mocht een evenementen, reizen, uitstappen en trainingen of

andere producten geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht.

 

7.2 Antwerp Colors is gerechtigd tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang van het evenementen, reizen, uitstappen en trainingen of andere producten de datum van een een evenement, reis, uitstap of training te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg het evenement, de reis, uitstap of training kosteloos te verplaatsen/annuleren.

 

7.3 Antwerp Colors is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of het aangeboden evenementen, reizen, uitstappen en trainingen of andere producten te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.

8.Verplichtingen deelnemer 

8.1 Gedrag en opvolging van aanwijzingen De deelnemer dient zich als een redelijk handelend deelnemer te gedragen. Tijdens de evenementen, reizen, uitstappen en trainingen of andere producten wordt de deelnemer geacht de middelen die Antwerp Colors ter beschikking stellen als een goed “huisvader” te gebruiken. De deelnemer wordt ook geacht de bezittingen van zijn mededeelnemers te respecteren en de belangen van de mededeelnemers in het oog te houden. Antwerp Colors houdt zich het recht voor de deelnemer aan te spreken op zijn gedrag. De deelnemer is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van de evenementen, reizen, uitstappen en trainingen of andere producten van Antwerp Colors op te volgen.

 

8.2 Neutraliteitsverklaring Deelnemers weerhouden zich van inhoudelijke discussies of disputen die van politieke, religieuze of seksuele getinte aard zijn. Alle deelnemers respecteren de verschillen over standpunten en gedachtegoed in een multiculturele setting. Inbreuken op de neutraliteit kunnen door de leiding er over aanspreken.

 

8.3 Gevolgen niet naleving – uitsluiting van deelname Bij niet naleving van aanwijzingen of berisping of eerste waarschuwing, in het geval een deelnemer overlast veroorzaakt, heeft Antwerp Colors dan wel het recht de deelnemer de verdere deelname aan de evenementen, reizen, uitstappen en trainingen of andere producten gedeeltelijk of geheel te ontzeggen. De deelnemer heeft in een dergelijk geval geen recht op restitutie van gelden. Verdere hierdoor ontstane kosten komen voor rekening en risico van de deelnemer.

 

8.4 Waarschuwing Alvorens over te gaan tot uitsluiting van deelname wordt de deelnemer eerst een mondelinge en schriftelijke waarschuwing gegeven. Indien het voorval van dermate ernstige aard is, heeft Antwerp Colors het recht om tot directe exclusie van de deelnemer van de activiteit zonder voorafgaande waarschuwing.

 

8.5 Aansprakelijkheid deelnemer De deelnemer is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedrag, het niet nakomen van de verplichtingen in dit artikel of schade die anderszins aan hem moet worden toegerekend. Antwerp Colors is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden aan derden.

 

8.6 Drugs Het meenemen van drugs (alle verdovende middelen, alcohol, partydrugs, soft drugs, hard drugs, lachgas of anderszins drogerende middelen) tijdens de reis wordt uitdrukkelijk door Antwerp Colors verboden. Indien er een inbreuk is op dit verbod, volgt direct zonder waarschuwing uitsluiting van de activiteit. Gebruik van eigen drugs (alle verdovende middelen, alcohol, partydrugs, soft drugs, hard drugs, lachgas of anderszins drogerende middelen), eigen alcohol en roken op de kamers, openbare ruimtes en het hele domein is verboden tijdens de evenementen, reizen, uitstappen en trainingen of andere producten. Aansprakelijkheid van Antwerp Colors wordt hiervoor bij voorbaat uitgesloten.

8.7 Alcohol Alcoholische dranken zijn beperkt verkrijgbaar tijdens sommige events. Als dat het geval is, staat dat beschreven bij de aangeboden evenementen, reizen, uitstappen en trainingen of andere producten Deelnemers nemen nooit zelf drank mee, het wordt alleen ter beschikking gesteld tijdens het event. Alcoholische dranken zijn beperkt verkrijgbaar en zijn niet inbegrepen in het inschrijvingsgeld. 

9. Informatie door Antwerp Colors 

9.1 Informatie door Antwerp Colors na boeking Bij het sluiten van de overeenkomst of onverwijld daarna, verstrekt Antwerp Colors de deelnemer de overeenkomst met inbegrip van de geaccepteerde bijzondere wensen van de deelnemer en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied en de overige wettelijk verplichte informatie en of er een meerprijs voor is.

 

9.2 Informatie door Antwerp Colors voor de evenementen, reizen, uitstappen en trainingen of andere producten Informatie noodzakelijk voor het begin van de evenementen, reizen, uitstappen en trainingen of andere producten, waaronder informatie over de geplande vertrektijden, wordt tijdig en uiterlijk 7 dagen voor vertrek aan de deelnemer toegezonden tenzij de factuur nog niet volledig is voldaan. Indien de deelnemer de informatie niet 5 dagen voor vertrek heeft ontvangen dient deze Antwerp Colors onverwijld op de hoogte te stellen. 

10. Informatie door de deelnemer 

10.1 Relevante informatie van de deelnemer(s): Informatieplicht

Voor of bij het sluiten van de overeenkomst verstrekt de deelnemer die de boeking verricht alle voor de evenementen, reizen, uitstappen en trainingen of andere producten relevante informatie van zichzelf en de door hem of haar aangemelde andere deelnemers. In het bijzonder betreft dit informatie over de deelnemers of de samenstelling van de groep indien dit mogelijk van invloed is op de gezondheid en medische gegevens of veiligheid van de deelnemer of anderen tijdens de evenementen, reizen, uitstappen en trainingen of andere

producten. Indien de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is, kan dit tot gevolg hebben dat de deelnemer van deelname wordt uitgesloten door Antwerp Colors. Andere hieruit voortvloeiende kosten komen eveneens

voor rekening van de deelnemer. Antwerp Colors garandeert de privacy van de persoonsgegevens.

 

10.2 Verminderde mobiliteit en ziekte

Deelnemers met verminderde mobiliteit en hun begeleiders en deelnemers met een ziekte die mogelijk effect hebt op de deelneming van de aangeboden evenementen, reizen, uitstappen en trainingen of andere producten

dienen dit bij het aangaan van de overeenkomst of in ieder geval zo spoedig mogelijk nadat de deelnemer hiermee bekend is te melden bij Antwerp Colors in verband met eventuele gevolgen voor de evenementen, reizen, uitstappen en  trainingen of andere producten.

 

10.3 Gezondheidstoestand van de deelnemer

De deelnemer beoordeelt zelf of hij/zij de evenementen, reizen, uitstappen en trainingen of andere producten mentaal en fysiek aan kan. Uiteraard staat het de deelnemer vrij om aan bepaalde reisdiensten niet deel te

nemen, om welke reden dan ook. Dit leidt niet tot enige restitutie op de reissom.

 

10.4 Benodigde vaccinaties

Eventueel benodigde vaccinaties voor de evenementen, reizen, uitstappen en trainingen of andere producten zijn de verantwoordelijkheid van de deelnemer zelf. Aansprakelijkheid voor het ontbreken hiervan bij de deelnemers

wordt door Antwerp Colors bij voorbaat uitgesloten.

 

10.5 Kennisname algemene voorwaarden

De deelnemer is zelf verantwoordelijk om zich op de hoogte te stellen van deze algemene voorwaarden. Bij het invullen van het boekingsformulier via de website antwerpcolors.com geeft de deelnemer aan op de hoogte te zijn van de inhoud van deze algemene voorwaarden en deze te aanvaarden. Bij een telefonische boeking wordt de deelnemer gewezen op deze algemene voorwaarden. Bij de boekingsbevestiging wordt de deelnemer nogmaals

gewezen op deze algemene voorwaarden.

11. Hulp en bijstand 

11.1 Verplichte bijstand Antwerp Colors verleent de deelnemer als een goede huisvader, ondersteuning en bijstand indien de deelnemer in moeilijkheden verkeerd, in zoverre dat Antwerp Colors bevoegd is om dat te doen. De rol van Antwerp Colors zal zijn om de juiste informatie te verstrekken en te verbinden met de medische diensten zodat de deelnemer geholpen kan worden. Aansprakelijkheid of nalatigheid van handelingen waarvoor Antwerp Colors niet bevoegd is, kunnen nooit verweten worden waaronder medicatie en medische bijstand.

 

11.2 Kosten Antwerp Colors is bevoegd om eventuele hulp of bijstand, de extra gemaakte kosten in rekening te brengen. 

12. Klachten 

12.1 Melden ter plaatse Indien de deelnemer meent dat de evenementen, reizen, uitstappen en trainingen of andere producten non-conform wordt uitgevoerd, dient hij deze non-conformiteit onverwijld, maar in ieder geval tijdens de evenementen, reizen, uitstappen en trainingen of andere producten te melden bij Antwerp Colors zodat deze een oplossing kan vinden.

 

12.2 Niet verholpen klacht melden na terugkomst Alle klachten die volgens de deelnemer niet of niet volledig zijn verholpen of gecompenseerd tijdens de evenementen, reizen, uitstappen en trainingen of andere producten, dienen uiterlijk binnen twee weken na terugkomst, schriftelijk en met redenen omkleed bij Antwerp Colors te zijn ingediend. Antwerp Colors is gehouden binnen een maand na ontvangst van de klacht gemotiveerd te reageren. Klachten die na terugkomst niet tijdig zijn ontvangen worden niet in behandeling genomen. 

13. Verantwoordelijkheid Antwerp Colors 

13.1 Wijzigingen in reisschema Antwerp Colors zal de deelnemer informeren over wijzigingen in het schema of de tijden van alle evenementen, reizen, uitstappen en trainingen of andere producten. Dit gebeurt via mail, whatsapp, via telefoon. 

14. Geheimhouding 

15.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Antwerp Colors toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

15.2 Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

16. Overig 

16.1 Opdrachten gemaakt tijdens de training zijn eigendom van de deelnemer.

 

16.2 Deelnemers geven toestemming voor het gebruik van gemaakte foto's van de groep en de werken voor marketingdoeleinden. Voor overige vragen kan u contact opnemen met Antwerp Colors:

• Maandag tot vrijdag: 09u00-21u00

• +32 (0)456 35 31 07

info@antwerpcolors.com